Lausunto Valtioneuvoston asetusluonnokseen Taiteen edistämiskeskuksesta

Suomen elokuvaohjaajaliitto SELO ry kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto asiassa.

 

Asetusluonnoksen mukaan taiteen edistämisasioissa valta ja päätöksenteko ollaan keskittämässä lähes yksinomaan edistämiskeskuksen johtajalle. Arm’s length –periaatteen turvaamiseksi strategiset toiminta- ja määrärahalinjaukset tulisi päättää taideneuvostossa.

 

Suomen elokuvaohjaajaliitto SELO ry yhtyy Teatteri- ja Mediatyöntekijöiden ja useiden muidet tekijäliittojen esityksen, että valtioneuvoston asetukseen Taiteen edistämiskeskuksesta muutetaan 2 § 1 momentti, 4 §, 5§ 1 mom. 1. kohta, 6 § 2 mom., 8 § 1 mom. ja 10 § 1 mom. sekä lisätään uusi 13 § seuraavasti:

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

2 §

Tehtävät

Sen lisäksi, mitä Taiteen edistämiskeskuksesta annetussa laissa säädetään, keskuksen tehtävänä on taideneuvoston johdolla:

1) seurata ja arvioida keskuksen toimialan kehitystä ja tehdä toimintaa koskevia kehittämisehdotuksia;

2) päättää läänintaiteilijoiden toimialat ja tehtävät kuultuaan alueellisia taidetoimikuntia;

3) ratkaista tarvittaessa minkä valtion taide-toimikunnan alaan toimikuntien ratkaistavaksi annettu asia kuuluu ja huolehtia toimikuntien välisestä yhteistyöstä;

4) jakaa keskukselle osoitetuista määrärahoista varat toimikuntien päätettäväksi.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

4 §

Johtajan tehtävät

Johtaja kehittää taideneuvoston johdolla keskuksen toimintaa sekä vastaa siitä, että keskukselle kuuluvat tehtävät hoidetaan tuloksellisesti.

 

 

5 §

Virkojen kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena keskuksen virkoihin on:

1) johtajalla ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys viran tehtäväalaan, laaja-alainen tuntemus taiteesta sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamis-kokemus;

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

6 §

Virkojen täyttäminen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Muun virkamiehen ja työsopimussuhteessa olevan henkilön nimittää tai ottaa johtaja, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä. Taidetoimikuntien sihteereitä nimetessään johtajan on kuultava kyseistä valtion taidetoimikuntaa.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

8 §

Asioiden ratkaiseminen

Sen lisäksi, mitä Taiteen edistämiskeskuksesta annetussa laissa säädetään, taideneuvosto ratkaisee:

1) keskuksen yleisiä toimintalinjoja koskevat asiat ja niihin rinnastettavat muut asiat ottaen huomioon Opetus- ja kulttuuriministeriössä asetetut tavoitteet;

2) asiat, jotka koskevat keskuksen talous-arvioehdotusta, esitystä keskuksen tulostavoitteiksi, toimintakertomusta sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaa;

3) yhteisöille myönnettävät valtionavustukset ja taiteilijoiden matka-apurahat;

4) muut tässä asetuksessa johtajan päätettäviksi säädetyt asiat.

4) yhden tai useamman taidetoimikunnan toimialaan kuuluvien taiteenalojen edistämiseen liittyvät asiat;

5) muita taiteen edistämisen kannalta laajakantoisia tai periaatteellisesti merkittäviä seikkoja.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

10 §

Taideneuvosto

Taiteen edistämiskeskuksen toimintaa ohjaa ja valvoo taideneuvosto. Sen lisäksi, mitä Taiteen edistämiskeskuksesta annetussa laissa säädetään, taideneuvosto voi asettaa valtion taidetoimikuntaan tai alueelliseen taidetoimikuntaan vertaisarviointiin liittyviä asioita valmistelevia jaostoja.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

13 § (uusi)

Siirtymäsäännös

Taiteen keskustoimikunta ja nykyiset taidetoimikunnat jatkavat vanhoilla valtuuksillaan siihen asti, kun Taideneuvosto ja uudet toimikunnat on valittu.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Helsingissä 5.11.2012

 

Suomen elokuvaohjaajaliitto SELO ry

comments powered by Disqus

Uusimmat julkaisut

Ohjaajaklubi 9. tammikuuta: Joulumaa
Kevään ensimmäisellä Ohjaajaklubilla 9.1.2017, klo 17.00 elokuvateatteri Orionissa nähdään tuoreeltaan elokuva Joulumaa. Ohjaaja Inari Niemi ja näyttelijä Eero Ritala valottavat yhteistyötään. Moderoimassa Alli Haapasalo.
Kaarina Silvennoinen Suomen elokuvaohjaajaliitto SELO ry:n toiminnanjohtajaksi
OTM, lupalakimies Kaarina Silvennoinen on valittu SELO ry:n toiminnanjohtajaksi 8.1.2018 alkaen. Silvennoinen tulee toimimaan juridisena asiantuntijana elokuvaohjaajien sopimus- ja tekijänoikeusasioissa. Silvennoinen siirtyy av-alalle työsuhdelakimiehen tehtävistä Tekniikan Akateemiset TEK ry:stä.
Lauri Mäntyvaaran tuuheet ripset ja "extended cinema" -konsepti
Selon ohjaajaklubin joulukuun elokuvana nähtiin Hannaleena Haurun käsikirjoittama ja ohjaama Lauri Mäntyvaaran tuheet ripset. Vaikka sää taisteli kärkisijoista "Hirweimmät säät 2017" -listalla, oli Orioniin kahlannut mahtavat 126 elokuvan ystävää, jotka naurureaktioiden määrän perusteella ottivat omakseen elokuvan huumorin.
Henkilöiden ohjaaminen dokumenttielokuvassa on luottamuksen rakentamista
Elokuvaohjaaja Mia Halme ja Ykä Nieminen, yksi elokuvan päähenkilöistä, puhuivat Selon ohjaajaklubilla todellisen elämän henkilön ohjaamisesta ja siitä, miten pystyy puhumaan intiimistä, joskus rajusta elämänvaiheessa avoimesti ja reflektoivasti.
SELO hakee osa-aikaista lakimies-toiminnanjohtajaa
Suomen elokuvaohjaajaliitto SELO ry hakee osa-aikaista lakimies-toiminnanjohtajaa tammikuusta 2018 lähtien. Hakuaika päättyy 13. marraskuuta.