Suomen Elokuvaohjaajaliitto SELO ry:n lausunto Euroopan Yhteisön DIGITAL SINGLE MARKET -strategiaa koskevasta esityksestä

Suomen Elokuvaohjaajaliitto kiittää opetus- ja kulttuuriministeriötä mahdollisuudesta antaa lausunto asiassa.

YLEISESTI

Taiteelliset sisällöt digitaalisissa jakeluvälineissä eivät synny ilman kirjoittajien ja ohjaajien oikeuksien turvaamista.

Mielestämme Euroopan yhteisön tekijänoikeuslainsäädäntöä tulisi kehittää vaiheittain ja tutkimalla tapauskohtaisesti, millaiselle yhteisölainsäädännölle tarvetta, ja mikä olisi sopiva taso sääntelylle. Emme kannata pyrkimystä luoda yhteistä, yhteisön tason tekijänoikeuslainsäädäntöä.

Varsinkaan pienemmissä Euroopan maissa tuotantoja ei voida rakentaa eikä levittää ilman alueellisia toimijoita, ilman että kulttuurinen diversiteetti tästä kärsii. Teosten käyttömarkkinat ovat Euroopassa valtaosin paikallisia, ja on alueellisten yhteisöjen oikeuksia loukkaavaa, jos teosten syntymiseen ja esittämiseen paikallisella tasolla puututaan. Palvelujen tarjoajilla täytyy olla vapaa valinta perustaa myös alueellisesti rajattuja palveluita ja hankkia oikeuksia niiden mukaisesti. Ns. “geoblokkaus” pikemminkin jäsentää tosiasiallisia markkina-alueita, kuin muodostaa näille esteitä.

Kannatamme nykyistä,  joustavaa yhteisölainsäädännössä omaksuttua tekijänoikeuden rajoittamista koskevaa ratkaisua, joka perustuu yhteisön tasolla määriteltyihin, valittavissa oleviin tekijänoikeuden rajoituksiin.

Käsityksemme mukaan rajoitusten ja poikkeusten territoriaalisuus ei yleensä haittaa lisensiointia, vaan pikemmin tukee ja jäsentää sitä. Teosten saatavuus ja niiden käytöstä sopiminen alueellisesti on nykyteknologialla ratkaistavissa.  Kansainväliseen levitykseen tarkoitetuille teoksille on omat, toimivat jakelukanavansa ja -menettelynsä.

Euroopan Yhteisön toimenpiteiden tulee lisätä digitaalisten markkinoiden vakautta, eikä vähentää sitä. Vakaa oikeudellinen toimintaympäristö on erityisen tärkeää nykyisessä markkinatilanteessa, jottei sisältöjä verkossa hyödyntäville toimijoille - jotka eivät investoi sisällöntuotantoon - anneta ylivaltaa. Tämä olisi hyvin vahingollista eurooppalaisille sisältöjen tuottajille.

 

LOPPUTULEMA

Yhteisön tason tekijänoikeuslainsäädännön uudistamistyössä tulisi korostaa:

  • oikeudenhaltijoiden sopimusvapauden merkitystä
  • elokuvaohjaajien tekijänoikeuksien turvaamista koko arvoketjussa
  • kulttuurisen diversiteetin edistämistä
  • EU-lainsäädännön subsidiariteettiperiaatetta.

 

Helsingissä 14.9.2015  

 

Heikki Kujanpää, puheenjohtaja

Suomen Elokuvaohjaajaliitto SELO ry. 

comments powered by Disqus

Uusimmat julkaisut

Pahan kukkien visuaalisesta ilmeestä
Kevään viimeisellä ohjaajaklubilla vuorossa oli Antti J. Jokisen Pahan kukat. Ohjaajan vieraana oli elokuvan kuvannut Matti Eerikäinen.
Avain-ryhmän kannanotto Yle-lain muuttamiseen HE 13/2017
Avain-ryhmä, joka on elokuva-alan yhteenliittymä, otti kantaa hallituksen esitykseen eduskunnalle Yleisradio-lain muuttamiseksi ja toimitti 6.5.2017 elokuva-ja media-alan järjestöjen allekirjoittaman vetoomuksen liikenne- ja viestintävaliokunnalle 6.6.2017.
Selonteko-avaus Jarmo Lampelalta Ylen draamalinjasta ja kv-linjauksista
Selo avaa Selonteko-klubit toukokuussa. Ensimmäisessä tiedotus- ja ajatustenvaihtopajassa Jarmo Lampela vastaa kysymyksiin koskien Ylen draamalinjaa sekä kv-linjauksia. Tule ja kysy Lampelalta mitä vaan!
Syksyn ohjaajaklubien aikataulu vahvistettu
Ohjaajaklubien konsepti muuttuu jälleen, mutta ajankohtana pysyy tiistai kello 17.00. Päivät ovat 12. syyskuuta, 10. lokakuuta, 7. marraskuuta ja 12. joulukuuta. Muuttuvista järjestelyistä tiedotetaan toukokuun aikana.
Avain-ryhmän kannaotto SESin ja Taiken työnjaosta käsikirjoitustukien osalta
Alaa kokonaisuutena edustava AVAIN-ryhmä vaatii vetoomuksessaan opetus- ja kulttuuriministeriölle, että Elokuvasäätiön rooli käsikirjoitustukien jakajana tulee säilyttää. Tekijöiden kannalta on tärkeää, että käsikirjoitusapurahoja voi hakea sekä Elokuvasäätiöstä että Taiken kohderapurahana.