Yhdistyksen säännöt

SUOMEN ELOKUVAOHJAAJALIITTO SELO r.y:n säännöt

Yhdistyksen nimi on Suomen Elokuvaohjaajaliitto SELO r.y. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä liitoksi. Liiton tarkoituksena on olla suomalaisten elokuvaohjaajien valtakunnallisena yhdyssiteenä ja toimia ohjaajantyön yleisten aineellisten ja henkisten edellytysten kehittämiseksi, suomalaisen elokuvataiteen edistämiseksi sekä valvoa jäsentensä ammatillisia ja tekijänoikeudellisia etuja.

Tarkoitustaan liitto toteuttaa järjestämäIlä kokouksia, esitelmätilaisuuksia, antamalla lausuntoja, harjoittamalla julkaisutoimintaa ja muilla vastaavilla tavoilla sekä pitämällä yhteyttä elokuva-alalla toimiviin kotimaisiin ja kansainvälisiin järjestöihin.

Liiton jäsenet ovat joko vuosi- tai kunniajäseniä. Niinikään yhteisöjäseniksi voidaan kelpuuttaa oikeuskelpoisia yhteisöjä.

Vuosijäseniä ovat jäseniksi hyväksytyt henkilöt, jotka maksavat jäsenmaksua kalenterivuosittain.

Kunniajäseniksi voidaan kutsua liiton tarkoitusperiä ja elokuvataidetta ansiokkaasti edistäneitä suomalaisia ja ulkomaalaisia henkilöitä.

Kunniajäsen ei ole jäsenmaksuvelvollinen, mutta hänellä on äänioikeus liiton kokouksissa.

Vuosijäseneksi hyväksyminen edellyttää pyrkijän ohjanneen sellaisia elokuvia, että häntä niiden taiteellisen ja ammatillisen tason perusteella voidaan pitää ohjaajana.

Vuosijäsenet hyväksyy ja kutsuu liiton kokous johtokunnan tai liiton jäsenen suosittelemista henkilöistä.

Kunniajäsenet ja yhteisöjäsenet kutsuu liiton kokous johtokunnan esityksestä.

Vuosijäsenten jäsenyys alkaa heti ensimmäisen jäsenmaksun suorittamisen jälkeen.

Yhteisöjäsenet maksavat jäsenmaksun samoin kuin vuosijäsenet, ja niillä on liiton kokouksissa äänioikeus.

Jäsenmaksu voi olla eri suuruinen eri jäsenryhmille.

Taideteollisen korkeakoulun Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitoksen dokumentaarisen- ja fiktioelokuvan ohjaajaopiskelijat voivat hakea yhdistyksen opiskelijajäsenyyttä. Ammattikorkeakoulussa tai ulkomailla elokuvaohjaajaksi opiskeleva henkilö voidaan hakemuksesta ottaa yhdistyksen opiskelijajäseneksi työnäytteiden perusteella. Opiskelijat maksavat vuosittain opiskelijajäsenmaksun, jonka suuruudesta päättää vuosikokous. Opiskelijajäsenillä on oikeus saada lakiasianpalveluja kohtuullisessa määrin. Yhdistyksen tarjoamien oikeudellisten palvelujen osalta etusija on varsinaisilla jäsenillä.

Jäseneksi pyrkivän on johtokunnalle osoitettuun hakemukseensa liitettävä elämänkerralliset tiedot sekä tiedot elokuvataiteellisesta työstään. Jokainen jäsen on jäseneksi tultuaan velvollinen lähettämään tarvittavia tietoja ja kuva-aineistoa liiton arkistoon. Vuosikokous päättää jäsenmaksun suuruudesta. Vuosijäsenellä ei ole jäsenoikeuksia, ellei hän suorita kalenterivuoden jäsenmaksuaan ennen vuosikokousta. Johtokunta voi kirjallisesta hakemuksesta vapauttaa yhdistyksen jäsenen erääntyneen tai erääntymättömän jäsenmaksun maksamisvelvollisuudesta kokonaan tai osittain, jos siihen on erityisen painavia taloudellisia, terveydellisiä tai muita sen kaltaisia erityisiä syitä. Johtokunnalla on oikeus erottaa yhdistyksen jäsen yhdistyksestä jäsenmaksun laiminlyönnin perusteella.

Liiton asioita hoitaa sen lainmukaisena hallituksena johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja neljä (4) varsinaista jäsentä sekä viimeksi mainituille kaksi (2) varajäsentä. Johtokunnan jäsenten toimikausi kestää kaksi (2) vuotta. Johtokunnan jäseneksi voidaan valita enintään kahdeksi (2) perättäiseksi toimikaudeksi. Jos johtokunnan jäsen eroaa toimikautensa aikana, valitsee liiton kokous hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Puheenjohtajan valitsee vuosikokous vuodeksi kerrallaan. Johtokunta valitsee varapuheenjohtajan johtokuntaan valituista varsinaisista jäsenistä vuodeksi kerrallaan.

Johtokunta voi valita liiton sihteeriksi, rahastonhoitajaksi tai toiminnanjohtajaksi liiton ulkopuolisen henkilön, mutta nämä toimet voidaan johtokunnan niin päättäessä yhdistää asiamiehen tehtäviksi.

Johtokunta voi asettaa toimikuntia, joiden jäseniksi voidaan valita johtokunnan jäsenten lisäksi myös johtokuntaan kuulumattomia henkilöitä sekä asiantuntijajäseniksi liiton ulkopuolisia henkilöitä.

Johtokunnan ja toimikuntien kokouksissa on jokaisella liiton jäsenellä läsnäolo- ja puheoikeus, ellei johtokunta tai toimikunta toisin päätä.

10§ Liiton tilikausi on kalenterivuosi.

11§ Johtokunta on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä kahden (2) jäsenen läsnäollessa. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin mainita. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Mikäli yksikin johtokunnan jäsen sitä vaatii, on asia pantava pöydälle seuraavaan kokoukseen, jossa asia ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Liiton nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä jonkun johtokunnan jäsenen kanssa. Asiamiehen, sihteerin tai rahastonhoitajan voi johtokunta määrätä kirjoittamaan liiton nimen yhdessä puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kanssa, vaikka nämä eivät kuuluisikaan johtokuntaan.

12§ Liiton vuosikokous pidetään vuosittain ennen huhtikuun 30. päivää. Vuosikokous ja ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle joko kirjeitse tai sähköpostitse vähintään kaksi viikkoa ennen määräpäivää. Liiton ylimääräinen kokous kutsutaan koolle silloin kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään 1/10 jäsenistä tai vähintään 5 (viisi) jäsentä sitä määrättyä asiaa varten johtokunnalta kirjallisesti pyytää, jolloin kokouskutsu on toimitettava kahden viikon kuluessa. Kysymykset, jotka liiton jäsenet tahtovat vuosikokoukselle esittää, tulee toimittaa johtokunnalle vähintään viikkoa ennen määräpäivää.

13§ Liiton vuosikokouksessa esiintuotu kysymys voidaan ottaa vuosikokouksessa käsiteltäväksi sikäli kuin kaksi kolmasosaa (2/3) kokouksen osanottajista äänestää asian kiireelliseksi julistamisen puolesta. Asioita, joista yhdistyslain 14§:n mukaan on kokouskutsussa mainittava älköön kuitenkaan otettako käsiteltäväksi. Liiton ylimääräisissä kokouksissa älköön tehtäkö päätöksiä muista kysymyksistä kuin mitä kokouskutsussa on mainittu. Liiton kokouksissa on kullakin jäsenellä yksi ääni ja lisäksi voi kukin äänestää toisen jäsenen puolesta korkeintaan yhdellä sitä kokousta varten annetulla valtakirjalla. Äänestykset ovat avoimia, ellei joku läsnäolevista äänivaltaisista jäsenistä vaadi suljettua äänestystä. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei näissä säännöissä tai yhdistyslaissa ole erikseen toisin määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa. Vuosikokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat:

  1. valittava kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa,
  2. todettava kokouksen päätösvaltaisuus,
  3. esitettävä toiminta- ja tilikertomukset,
  4. päätettävä tilinpäätöksen hyväksymisestä sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä,
  5. toimitettava 6§:n edellyttämät vaalit,
  6. valittava kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä,
  7. esitettävä seuraavan toimintavuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma,
  8. päätettävä jäsenmaksun suuruus,
  9. käsiteltävä johtokunnan kokoukselle esittämät asiat.

14§ Liitto on toimintansa tukemiseksi oikeutettu vastaan ottamaan lahjoituksia, toimeenpanemaan arpajaisia, keräyksiä, elokuvanäytöksiä ja juhlatilaisuuksia.

15§ Liitto voi lopettaa toimintansa jos tätä tarkoittava esitys saavuttaa vuosi- tai muussa liiton kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä. Päätös tulee voimaan, kun vähintään kahden viikon kuluttua pidetty uusi kokous on samalla äänisuhteella hyväksynyt päätöksen ja se on merkitty yhdistysrekisteriin.

16§ Liiton purkautuessa on sen varat käytettävä viimeisen purkautumisesta päättävän kokouksen määräyksen mukaisesti suomalaisen elokuvataiteen edistämiseen.
 Liiton asioita hoitaa sen lainmukaisena hallituksena johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja neljä (4) varsinaista jäsentä sekä viimeksi mainituille kaksi (2) varajäsentä. Johtokunnan jäsenten toimikausi kestää kaksi (2) vuotta. Johtokunnan jäseneksi voidaan valita enintään kahdeksi (2) perättäiseksi toimikaudeksi. Jos johtokunnan jäsen eroaa toimikautensa aikana, valitsee liiton kokous hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Puheenjohtajan valitsee vuosikokous vuodeksi kerrallaan. Johtokunta valitsee varapuheenjohtajan johtokuntaan valituista varsinaisista jäsenistä vuodeksi kerrallaan.

comments powered by Disqus

Uusimmat julkaisut

Kannanotto itseä ja toisia kunnioittavan työkulttuurin puolesta
Viime päivinä on raportoitu elokuva-alan sisällä tapahtuneista vallan väärinkäytöksistä, jotka ovat tulleet näkyviin erityisesti seksuaalisena häirintänä. Selo tuomitsee tällaisen käytöksen yksiselitteisesti ja haluaa muistuttaa, että elokuvateoksen ensisijaisena tekijänä ohjaajalla on suuri moraalinen vastuu siitä, miten hän käyttää valtaansa elokuvatuotannossa. Tavoitteena tulee olla avoin, itseä ja toisia kunnioittava työkulttuuri.
Miami veti salin täyteen puvustuksen ja ohjauksen yhteistyöstä kiinnostuneita
Elokuvateatteri Orion oli ääriään myöten täynnä, kun Tiina Kaukanen ja Zaida Bergroth kertoivat yhteistyöstään SELOn ohjaajaklubilla tiistaina 10. lokakuuta.
Kannanotto Yösyöttö-elokuvan levityskiistassa
Suomen Elokuvaohjaajaliitto Selo ry haluaa asettua tukemaan Yösyöttö-elokuvan tekijöitä Solar Filmsin, Nordisk Filmin ja Finnkinon välisessä levityskiistassa, joka on johtanut elokuvan poistamiseen sen ensi-ilta viikolla kaikista Finnkinon elokuvateattereista.
Yllätyspalkinto Ystävälliselle rahoittajalle
Elokuvaohjaajat yllättivät alan palkintojuhlassa perjantaina ojentamalla palkinnon, jolla halutaan suunnata huomio rahoitusneuvotteluissa vallitsevaan käytöskulttuuriin.
Selma Vilhunen on Vuoden elokuvaohjaaja
Elokuva-alan ammattilaistunnustukset jaettiin palkintogaalassa Koko-teatterissa myöhään perjantai-iltana 22. syyskuuta. Selolaiset antoivat tunnustuksen kollegalleen Selma Vilhuselle, joka taitaa sekä dokumentin että fiktion kerronnan ja joka on onnistunut harvinaislaatuisesti jopa kahdesti kuluvan vuoden aikana. Ohjaaja kiitti kollegoitaan lämpimästi. "Elokuvaohjaajan paras ystävä on toinen elokuvaohjaaja", Selma Vilhunen muistutti.