Toiminta

SELOn jäsenyydet ja toiminnan suuntaviivat vuodelle 2016. Lue myös katsaus kuljettuihin vuosikymmeniin sivulta HISTORIA.

Jäsenyydet

Suomen elokuvaohjaajaliitto SELO ry on jäsenenä alan yhteenliittymissä ja tekijäjärjestöissä kotimaassa ja Euroopassa.

Avainryhmä

SELO osallistuu ja vaikuttaa aktiivisesti koko elokuva-alan toimijoiden muodostamassa Avain-ryhmässä, jonka päätavoitteena on saada nostettua suomalaisen elokuvan tuotantoedellytykset pohjoismaiselle tasolle. SELO ry:n hallituksesta valitaan ryhmään yksi edustaja ja tälle varamies. Avain-ryhmä jatkaa kokoontumistaan SEK:in koolle kutsumana n. 4-5 kertaa vuodessa.

FERA

Selo on jäsen vuonna 1980 perustetussa eurooppalaisten elokuvaohjaajajärjestöjen kattojärjestössä The Federation of European Film Directors (FERA), joka toimii ja ohjaajien lobbauselimenä Brysselissä. Selo osallistuu vuosittain FERAn yleiskokoukseen General Assemblyyn.

www.filmdirectors.eu

Kopiosto

Selo on yksi Kopioston jäsenjärjestöistä ja on aktiivinen Kopiosto ry:n toiminnassa ajaen ohjaajien etua muun muassa osallistumalla AV-jaoston kokoukseen. Digitalisoitumisen myötä AV-ala on murroksessa, ja ohjaajien tekijänoikeuskysymykset ovat tärkeässä asemassa järjestön toiminnassa. Näin yhteistyö Kopioston kanssa tulee olemaan entistä tärkeämpää ja vaatii Selota lisää aktiivisuutta ja resursseja.

Kopiosto on esittävien taiteilijoiden, tekijöiden ja kustantajien tekijänoikeusjärjestö. Vuonna 1978 perustettuun Kopiostoon kuuluu 45 eri kulttuurin ja viestinnän alojen järjestöä. Kopiosto on voittoa tavoittelematon yhdistys, jossa päätösvaltaa käyttävät sen jäsenjärjestöt – luovan työn tekijöiden, esittäjien ja kustantajien omat järjestöt.

www.kopiosto.fi

Tekijäfoorumi

Selo on Tekijäfoorumin jäsenjärjestö. Tekijäfoorumi on vuonna 2010 perustettu tekijöitä ja esittäviä taitelijoita edustavien järjestöjen yhteistyöelin, joka keskittyy tekijöiden ja esiintyvien taiteilijoiden tekijänoikeuskysymyksiin. Se ennakoi ja seuraa tekijänoikeusalan tapahtumia ja reagoi, kun siihen löytyy yhteinen tarve.

Tekijäfoorumin tarkoituksena on yhteiskunnallinen vaikuttaminen tekijänoikeusasioissa, jäsenjärjestöjensä keskinäisen tiedonkulun parantaminen sekä yhteisten kannanottojen ja materiaalien valmistaminen ja tapahtumien järjestäminen. 

Tekijäfoorumi on vapaamuotoinen verkosto, jonka jäseninä on 29 luovien alojen järjestöä. Järjestöt edustavat yhteensä noin 50.000 luovan alan tekijää ja taiteilijaa.

UEK

SELO on maaliskuussa 2016 perustetun Uudenmaan elokuvakeskuksen UEKin jäsen.Yhdistyksen tarkoituksena on edistää elokuvakulttuuria Uudellamaalla ja Suomessa.

UEK edistää elokuvan asemaa elinvoimaisena, taiteellisesti korkeatasoisena ja moniarvoisena taiteena, lisää elokuva- ja audiovisuaalisen taiteen monipuolisuutta sekä laajentaa sen yleisöpohjaa.

www.uek.fi

WIFT

Selo on Women in Film & Television WIFT Finland -järjestön yhteisöjäsen. Selo ajaa WIFTin rinnalla sukupuolten välisen tasa-arvon edistämistä ja toteutumisen tutkimista elokuva-alalla. Selo tukee WIFT:iä selvityksissä ja kannattaa tilastojen keräämistä sekä niiden julkaisemista. Selo toteuttaa lisäksi kansainvälistä yhteistyötä tasa-arvo- sekä monikulttuurisuuskysymyksissä, erityisesti muiden Pohjoismaiden kanssa. 

www.wift.fi

 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Suomen Elokuvaohjaajaliitto SELO ry pyrkii edistämään suomalaista elokuvakulttuuria ja toimimaan elokuvaohjaajien aseman vahvistamiseksi Suomessa. SELOn tavoitteena on ohjaajan oikeudellisen ja taloudellisen aseman vahvistaminen sekä elokuvaohjaajien ammattikunnan yleinen edunvalvonta.

Oikeudelliset palvelut ja edunvalvonta

OTK Janne Pellinen on toiminut SELOn toiminnanjohtajana ja lakimiehenä vuoden 2008 alusta alkaen. Toiminnanjohtaja antaa maksutonta oikeudellista apua yhdistyksen jäsenille sopimus- ja tekijänoikeuksiin liittyvissä kysymyksissä sekä työskentelee yhdessä yhdistyksen hallituksen kanssa tekijänoikeus- ja elokuvapoliittisissa asioissa.                    

SELOn keskeinen jäsenilleen tarjoama palvelu on toiminnanjohtajan oikeudellinen konsultaatio, joka on koettu ratkaisevan tärkeäksi tekijän oikeudellisen ja taloudellisen aseman vahvistamisen kannalta. Ohjaajan oikeudellisen aseman vahvistaminen tarkoittaa elokuvataiteen edistämistä, sillä ohjaajan oikeuksien puolustaminen vaikuttaa myönteisesti taiteellisen työskentelyyn ja lopputulokseen.

SELOn ohjaajasopimusmalleja ja niihin liittyviä palkka- ja rojaltisuosituksia päivitetään jatkuvasti. Työtä jatketaan elokuva-alalla sovellettavien sopimusehtojen yhdenmukaistamiseksi ja oikeudenmukaistamiseksi yhteistyössä muiden tekijä- ja työnantajaorganisaatioiden kanssa. SELO tulee jatkamaan yhteistyötä elokuva-alan muiden järjestöjen kanssa koko alan kehittämiseksi.
 

SELOn hallitus ja toiminnanjohtaja edustavat suomalaisia ohjaajia sekä valtakunnallisella että kansainvälisellä tasolla.

Toiminnan tavoitteet

SELOlla on vahva tekijälähtöinen identiteetti. Liiton keskeinen tavoite on elokuvaohjaajan aseman vahvistaminen ja sitä kautta suomalaisen elokuvataiteen ja audiovisuaalisen kulttuurin edistäminen. Liitto pyrkii olemaan keskustelijana ja keskustelun avaajana Suomen kulttuurikentällä tekemällä aloitteita, antamalla lausuntoja ja osallistumalla elokuva-alan päätöksentekoprosesseihin.

Elokuvaohjaajilla on oltava oma edunvalvontajärjestönsä, sillä yksikään toinen järjestö ei työskentele elokuvaohjaajien kulttuuri- ja taiteilijapoliittisten tavoitteiden puolesta. Ohjaaja on elokuvan keskeisin tekijä, jolla on ammattinsa puolesta paitsi kokonaisvastuu elokuvateoksesta, myös näkyvä asema mediassa elokuvataiteen edustajana ja puolestapuhujana. SELO ry pyrkii vahvistamaan ohjaajan tekijänoikeudellista asemaa digitalisoitumisen myötä muuttuneessa toimintaympäristössä. Ohjaajan tekijänoikeudellinen asema elokuvateoksen ensisijaisena tekijänä asettaa ohjaajille vaatimuksen toimia koko AV-alan tekijöiden oikeuksien puolestapuhujana.

Nykyresursseilla SELOn toimintaa on ollut haasteellista, jos ei mahdotonta kasvattaa. Samalla siihen on valtava tarve, kun jäsenten määrä on kasvanut viidessä vuodessa noin kolmanneksen ja ohjaajien ammattikuva on samanaikaisesti monipuolistunut. Tarve oikeudelliseen konsultaatioon sopimusneuvotteluissa on kasvanut viime vuosina, ja ohjaajien tekijänoikeudellisiin kysymyksiin keskittyminen korostuu entisestään muuttuvassa digitaalisessa toimintaympäristössä.

SELOn tavoitteena on palkata tulevaisuudessa täysipäiväinen toiminnanjohtaja-lakimies, kasvattaa osa-aikainen sihteerin resursseja sekä maksaa puheenjohtajalle palkkio työstään.

Seminaaritoiminta ja koulutus

SELO järjestää kerran vuodessa sidosryhmäseminaarin, jossa tarkastellaan ohjaajan ja ohjaajan työtä lähimpien ammattiryhmien kanssa tehtävää yhteistyötä. Vuonna 2017 SELO jatkaa tätä perinnettä.Vuonna 2017 tullaan järjestämään Aalto-yliopiston opiskelijoille ja muille kiinnostuneille sopimuskoulutusseminaari. Tarkoituksena on, että tulevat elokuvaohjaajat saavat tietoa alan sopimus- ja tekijänoikeuskäytännöistä jo hyvissä ajoin ennen valmistumista. Toiminnanjohtaja tulee käymään seminaarissa läpi SELOn sopimusmalleja ja keskeisiä ohjaajan työhön liittyviä työ- ja tekijänoikeudellisia kysymyksiä.

SELOlla on ollut aktiivinen rooli Levitysosuuskunta-hankkeessa, joka tutkii ja edistää digitaalisen levityksen uusia keinoja, ja pyrkii näin parantamaan paitsi ohjaajan toimeentuloa myös taiteen saavutettavuutta.

Koulutuksen tavoitteet

SELOn tavoitteena on lähivuosina toiminnan resurssien kasvattaminen ja sitä myöten ohjaajien ja läheisten yhteistyökumppaneiden (käsikirjoittajien, kuvaajien, lavastus- ja pukusuunnittelijoiden jne.) kanssa toteutettava täydennyskoulutuksen kehittäminen ja järjestäminen. Nyt alalla ei ole lähes lainkaan täydennyskoulutusmahdollisuuksia. Ohjaajan näkökulmasta tilanne on erityisen hankala, sillä ohjaaja ohjaa elokuvan tai tv-sarjan keskimäärin kerran kolmessa tai neljässä vuodessa.

Ohjaajat tarvitsevat jatkokoulutusta pysyäkseen ajan tasalla teknologisessa kehityksessä, ylläpitääkseen ammattitaitoansa ja löytääkseen uusia urapolkuja. Tämä on ajankohtaista etenkin nyt, kun AV-alan tuotantokannustin astuu voimaan vuodesta 2017. Kansainväliset tuotannot tulevat etsimään tekijöitä Suomesta ja toisaalta kotimaisille tuotannoille avautuu uusia mahdollisuuksia ja niihin palkataan alansa osaava kotimainen huipputekijä.

Vuoden 2017 tavoite on käynnistää jäsenilleen SELONTEKO-koulutustapahtuma. Suunnitelmissa on järjestää noin neljä keskustelutilaisuutta vuodessa, joissa paneudutaan ohjaajan ammatinkuvaa koskeviin ajankohtaisiin kysymyksiin.

Yhteistyö muiden elokuva-alan toimijoiden kanssa

Keskeinen osa SELOn toimintaa on elokuva-alaan liittyvien asioiden ajaminen ja epäkohtiin tarttuminen yhdessä muiden alan järjestöjen kanssa.

Selo tulee osallistumaan ja vaikuttamaan aktiivisesti koko elokuva-alan toimijoiden kesken muodostetussa Avain-ryhmässä, jonka päätavoitteena on saada nostettua suomalaisen elokuvan tuotantoedellytykset pohjoismaiselle tasolle. SELOn hallituksesta valitaan ryhmään yksi edustaja ja tälle varamies. Avain-ryhmä jatkaa kokoontumistaan SEK:in koolle kutsumana n. 4-5 kertaa vuodessa.

SELO osallistuu aktiivisesti elokuva-alan sisäiseen ja julkiseen keskusteluun ja antaa opetus- ja kulttuuriministeriölle ja muille viranomaistahoille lausuntoja elokuvapoliittisista kysymyksistä. Tätä aktiivista yhteiskunnallista roolia SELO tullee toteuttamaan myös vuonna 2017.

SELO osallistuu aktiivisesti Kopiosto n toimintaan ohjaajien edun ajamiseksi mm. AV-jaoston kautta. Digitalisoitumisen myötä AV-ala on murroksessa, ja ohjaajien tekijänoikeuskysymykset ovat tärkeässä asemassa järjestön toiminnassa. Tästä esimerkkinä on Tekijänoikeussopimuksen tiimoilta tehty Pidä kiinni lompakostasi! -kampanja, jossa SELO toimii keskeisenä toimijana tekijärintamassa ja pyrkii ajamaan tekijöiden taloudellisia etuja. Yhteistyö Kopioston kanssa tulee olemaan entistä tärkeämpää ja vaatii SELOlta lisää aktiivisuutta ja resursseja.

SELO on ollut mukana perustamassa Uudenmaan elokuvakeskusta. Suunnitellun elokuvakeskuksen tehtävänä olisi tiivistää, kehittää ja koordinoida elokuva-alan toimijoiden yhteistyötä sekä täydentää osaltaan Suomen alueellisten elokuvakeskusten verkostoa. Elokuvakeskus välittäisi tietoa, loisi yhteistyömahdollisuuksia, mahdollistaisi alan yhteistilaisuuksia ja koordinoisi alueen yleisötyötä. Elokuvakeskus täydentäisi olemassa olevia levitysverkostoja ja hallinnoisi omaa, korkeatasoiseen arthouse-elokuvaan keskittynyttä elokuvateatteria. Elokuvayhdistystä hallinnoi yhdistys, jonka jäsenet koostuvat alueella toimivista elokuva-alan järjestöistä. Vuonna 2016 SELO on palkannut kaksi asiamiestä erillisellä rahoituksella tarkentamaan yhdistyksen toimintaa -  selvittämään elokuvateatterin perustamista sekä SELOn vakituisten toimitilojen saamista sen yhteyteen. UEK on luonnollinen jatkumo levitysosuuskunta-hankkeelle. SELO haluaa osallistua elokuvien esittämiseen, kun UEK tulee järjestämään Helsingin Kettupäivät - lyhytelokuvafestivaalin loppuvuodesta 2017, jotta elokuvien katsojat pääsisivät taas nauttimaan rikkaasta kotimaisesta lyhytelokuvatarjonnasta.

SELOlla on kumppanuus Women in Film & Television WIFT Finland -järjestön kanssa. Yhteistyö tarkoittaa sukupuolten välisen tasa-arvon edistämistä ja toteutumisen tutkimista elokuva-alalla. SELO tukee WIFT:iä selvityksissään ja kannattaa tilastojen keräämistä sekä niiden julkaisemista. SELO tukee WIFT Finlandin järjestämää paneelikeskustelua Gender Struck, joka järjestään Season Film Festivalin yhteydessä yhdessä WIFT Nordicin kanssa 24.3.2017. Keskustelu tuo samalle lavalle pohjoismaiset elokuva- ja televisioalan päättäjät.

SELO kannattaa pyrkimystä sukupuoliseen tasa-arvoon elokuva-alalla sekä vaatii elokuvakulttuurin moninaisuutta osaksi SESin uutta strategiaa sekä yhdeksi tavoitteeksi uuteen elokuvalakiin. SELO toteuttaa lisäksi kansainvälistä yhteistyötä tasa-arvo- sekä monikulttuurisuuskysymyksissä, eritoten muiden Pohjoismaiden kanssa.

Yleisötyö

SELO jatkaa yhteistyötä KAVIn kanssa. Kuukausittain järjestettävät Ohjaajaklubit ovat avautuneet yleisölle ja ovat osa KAVIn virallista ohjelmaa. SELO valitsee tapahtuman elokuvat, tekijävieraat ja järjestää elokuvan jälkeen käytävän keskustelun yleisön kanssa.

SELO on mukana järjestämässä Kotimaisen elokuvan viikko -tapahtumaa myös vuonna 2017. Tämän kotimaista elokuvaa laajasti eri näkökulmista yleisölle esittelevän tilaisuuden järjestelyissä SELO tekee tiivistä yhteistyötä Suomen elokuvatuottajien keskusliitto SEK n, Suomen Elokuvaajien Yhdistys ry. FSC:n, Käsikirjoittajien killan, Dokumenttikillan ja Lavastustaiteilijain liitto SLL:n kanssa. Vuodesta 2011 alkaen Kotimaisen elokuvan viikkoa on ryhdytty järjestämään Rakkautta ja Anarkiaa -festivaalin yhteydessä Helsingissä.

SELO tekee yhteistyötä myös toisessa kotimaista elokuvaa laajasti esittävän Red Carpet Film Festival’in kanssa, joka järjestetään elo-syyskuun taitteessa Hyvinkäällä.

Kansainvälinen toiminta

SELOn yhteistyö jatkuu pohjoismaisten ohjaajaliittojen yhteistyöorganisaatio SNF:n (Sammenslutningen av Nordiske Filmregissører) kanssa. Yhteistyön tarkoituksena on saada tärkeää vertailutietoa ja käytännön kokemuksia muista pohjoismaista ohjaajan oikeuksista ja korvauskäytännöistä. Seuraava SNF:n kokous pidetään Ruotsin Såstaholmissa huhtikuussa 2017.

Tekijänoikeuksiin liittyvän EU-lainsäädännön seuraamisen ja siihen vaikuttamisen osalta tehdään yhteistyötä FERA:n (Federation of European Film Directors) kanssa, joka toimii eurooppalaisten elokuvaohjaajajärjestöjen kattojärjestönä ja ohjaajien tiedonkeruu- ja lobbauselimenä Brysselissä. EU:n tekijänoikeuteen liittyvät uudistukset ovat digitalisoitumisen myötä merkittävässä roolissa. EU:n komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker on puolustanut luovan työn tekijöiden asemaa ja todennut, että tekijöiden tulee saada oikeudenmukainen korvaus työstään. FERA on tämänhetkisen lainsäädäntökehityksen seuraamisen kannalta EU-tasolla hyvin tärkeä, ja yhteistyö auttaa hahmottamaan ohjaajien tekijänoikeuden tulevaisuutta ja pyrkimyksiä eurooppalaisella tasolla.

SELO ry osallistuu yhdessä muiden pohjoismaisten ohjaajaliittojen kanssa Nordic Film Prize -palkinnon järjestämiseen. Palkinto jaetaan parhaalle pohjoismaiselle lyhytelokuvalle Nordic Panorama -elokuvafestivaalin yhteydessä.

Vuoden elokuvaohjaaja -palkinto

SELO jatkaa Vuoden elokuvaohjaaja -palkinnon jakamisperinnettä vuonna 2017. Yhdistyksen jäsenet valitsevat vuosittaisen palkinnon saajan äänestyksellä. Palkinnon julkistaminen on siirtynyt vuodesta 2010 lähtien jaettavaksi Kotimaisen elokuvan viikon yhteydessä.

Muu toiminta

SELOn vuonna 2007 perustettu jalkapallojoukkue osallistuu jokavuotiseen elokuva-alan yhteiseen jalkapalloturnaukseen.

Jäsenedut

SELO tiedottaa jäsenistölle jäsenkirjeillä mm. tarjolla olevista taiteilijaresidensseistä ja haettavana olevista apurahoista. SELO pyrkii kehittämään jäsenpalvelujaan jäsenistön toiveet huomioiden.

SELO tekee yhteistyötä Filmikamari n kanssa, jonka johdosta SELOn jäsenet saavat käyttöönsä henkilökohtaiset Filmikamarin alennuskortit, jotka oikeuttavat alennukseen pääkaupunkiseudun elokuvateattereissa. Lisäksi kortti oikeutta ammattilaishintaiseen lippuun eräissä pääkaupunkiseudun teattereissa, kuten Kansallisteatterissa, Ryhmäteatterissa ja Q-teatterissa. Lisäksi SELOn jäsenet ovat oikeutettuja ilmaiseen sisäänpääsyyn elokuva-arkiston näytöksiin Orionin elokuvateatterissa.

comments powered by Disqus

Uusimmat julkaisut

Ohjaajaklubi 9. tammikuuta: Joulumaa
Kevään ensimmäisellä Ohjaajaklubilla 9.1.2017, klo 17.00 elokuvateatteri Orionissa nähdään tuoreeltaan elokuva Joulumaa. Ohjaaja Inari Niemi ja näyttelijä Eero Ritala valottavat yhteistyötään. Moderoimassa Alli Haapasalo.
Kaarina Silvennoinen Suomen elokuvaohjaajaliitto SELO ry:n toiminnanjohtajaksi
OTM, lupalakimies Kaarina Silvennoinen on valittu SELO ry:n toiminnanjohtajaksi 8.1.2018 alkaen. Silvennoinen tulee toimimaan juridisena asiantuntijana elokuvaohjaajien sopimus- ja tekijänoikeusasioissa. Silvennoinen siirtyy av-alalle työsuhdelakimiehen tehtävistä Tekniikan Akateemiset TEK ry:stä.
Lauri Mäntyvaaran tuuheet ripset ja "extended cinema" -konsepti
Selon ohjaajaklubin joulukuun elokuvana nähtiin Hannaleena Haurun käsikirjoittama ja ohjaama Lauri Mäntyvaaran tuheet ripset. Vaikka sää taisteli kärkisijoista "Hirweimmät säät 2017" -listalla, oli Orioniin kahlannut mahtavat 126 elokuvan ystävää, jotka naurureaktioiden määrän perusteella ottivat omakseen elokuvan huumorin.
Henkilöiden ohjaaminen dokumenttielokuvassa on luottamuksen rakentamista
Elokuvaohjaaja Mia Halme ja Ykä Nieminen, yksi elokuvan päähenkilöistä, puhuivat Selon ohjaajaklubilla todellisen elämän henkilön ohjaamisesta ja siitä, miten pystyy puhumaan intiimistä, joskus rajusta elämänvaiheessa avoimesti ja reflektoivasti.
SELO hakee osa-aikaista lakimies-toiminnanjohtajaa
Suomen elokuvaohjaajaliitto SELO ry hakee osa-aikaista lakimies-toiminnanjohtajaa tammikuusta 2018 lähtien. Hakuaika päättyy 13. marraskuuta.