Toiminta

SELOn jäsenyydet ja toiminnan suuntaviivat vuodelle 2016. Lue myös katsaus kuljettuihin vuosikymmeniin sivulta HISTORIA.

Jäsenyydet

Suomen elokuvaohjaajaliitto SELO ry on jäsenenä alan yhteenliittymissä ja tekijäjärjestöissä kotimaassa ja Euroopassa.

Avainryhmä

SELO osallistuu ja vaikuttaa aktiivisesti koko elokuva-alan toimijoiden muodostamassa Avain-ryhmässä, jonka päätavoitteena on saada nostettua suomalaisen elokuvan tuotantoedellytykset pohjoismaiselle tasolle. SELO ry:n hallituksesta valitaan ryhmään yksi edustaja ja tälle varamies. Avain-ryhmä jatkaa kokoontumistaan SEK:in koolle kutsumana n. 4-5 kertaa vuodessa.

FERA

Selo on jäsen vuonna 1980 perustetussa eurooppalaisten elokuvaohjaajajärjestöjen kattojärjestössä The Federation of European Film Directors (FERA), joka toimii ja ohjaajien lobbauselimenä Brysselissä. Selo osallistuu vuosittain FERAn yleiskokoukseen General Assemblyyn.

www.filmdirectors.eu

Kopiosto

Selo on yksi Kopioston jäsenjärjestöistä ja on aktiivinen Kopiosto ry:n toiminnassa ajaen ohjaajien etua muun muassa osallistumalla AV-jaoston kokoukseen. Digitalisoitumisen myötä AV-ala on murroksessa, ja ohjaajien tekijänoikeuskysymykset ovat tärkeässä asemassa järjestön toiminnassa. Näin yhteistyö Kopioston kanssa tulee olemaan entistä tärkeämpää ja vaatii Selota lisää aktiivisuutta ja resursseja.

Kopiosto on esittävien taiteilijoiden, tekijöiden ja kustantajien tekijänoikeusjärjestö. Vuonna 1978 perustettuun Kopiostoon kuuluu 45 eri kulttuurin ja viestinnän alojen järjestöä. Kopiosto on voittoa tavoittelematon yhdistys, jossa päätösvaltaa käyttävät sen jäsenjärjestöt – luovan työn tekijöiden, esittäjien ja kustantajien omat järjestöt.

www.kopiosto.fi

Tekijäfoorumi

Selo on Tekijäfoorumin jäsenjärjestö. Tekijäfoorumi on vuonna 2010 perustettu tekijöitä ja esittäviä taitelijoita edustavien järjestöjen yhteistyöelin, joka keskittyy tekijöiden ja esiintyvien taiteilijoiden tekijänoikeuskysymyksiin. Se ennakoi ja seuraa tekijänoikeusalan tapahtumia ja reagoi, kun siihen löytyy yhteinen tarve.

Tekijäfoorumin tarkoituksena on yhteiskunnallinen vaikuttaminen tekijänoikeusasioissa, jäsenjärjestöjensä keskinäisen tiedonkulun parantaminen sekä yhteisten kannanottojen ja materiaalien valmistaminen ja tapahtumien järjestäminen. 

Tekijäfoorumi on vapaamuotoinen verkosto, jonka jäseninä on 29 luovien alojen järjestöä. Järjestöt edustavat yhteensä noin 50.000 luovan alan tekijää ja taiteilijaa.

UEK

SELO on maaliskuussa 2016 perustetun Uudenmaan elokuvakeskuksen UEKin jäsen.Yhdistyksen tarkoituksena on edistää elokuvakulttuuria Uudellamaalla ja Suomessa.

UEK edistää elokuvan asemaa elinvoimaisena, taiteellisesti korkeatasoisena ja moniarvoisena taiteena, lisää elokuva- ja audiovisuaalisen taiteen monipuolisuutta sekä laajentaa sen yleisöpohjaa.

www.uek.fi

WIFT

Selo on Women in Film & Television WIFT Finland -järjestön yhteisöjäsen. Selo ajaa WIFTin rinnalla sukupuolten välisen tasa-arvon edistämistä ja toteutumisen tutkimista elokuva-alalla. Selo tukee WIFT:iä selvityksissä ja kannattaa tilastojen keräämistä sekä niiden julkaisemista. Selo toteuttaa lisäksi kansainvälistä yhteistyötä tasa-arvo- sekä monikulttuurisuuskysymyksissä, erityisesti muiden Pohjoismaiden kanssa. 

www.wift.fi

 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Suomen Elokuvaohjaajaliitto SELO ry pyrkii edistämään suomalaista elokuvakulttuuria ja toimimaan elokuvaohjaajien aseman vahvistamiseksi Suomessa. Vuonna 1983 perustetun SELO ry:n tavoitteena on ohjaajan oikeudellisen ja taloudellisen aseman vahvistaminen sekä elokuvaohjaajien ammattikunnan yleinen edunvalvonta. SELO ry on aktiivinen oma-aloitteinen ja monipuolisesti yhteistyötä tekevä toimija ja lisääntyneen työmäärän tulisi näkyä myös resursseissa vuonna 2016. 

Oikeudelliset palvelut

OTK Janne Pellinen on toiminut SELO ry:n toiminnanjohtajana ja lakimiehenä vuoden 2008 alusta alkaen. Toiminnanjohtaja antaa maksutonta oikeudellista apua yhdistyksen jäsenille sopimus- ja tekijänoikeuksiin liittyvissä kysymyksissä sekä työskentelee yhdessä yhdistyksen hallituksen kanssa tekijänoikeus- ja elokuvapoliittisissa asioissa.

Yhteistyö ja edunvalvonta

SELO ry:n keskeinen jäsenilleen tarjoama palvelu on toiminnanjohtajan oikeudellinen konsultaatio, joka on koettu ratkaisevan tärkeäksi tekijän oikeudellisen ja taloudellisen aseman vahvistamisen kannalta. Ohjaajan oikeudellisen aseman vahvistaminen edesauttaa elokuva-taiteen kehitystä ylipäätään, sillä ohjaajan oikeuksien puolustaminen vaikuttaa myönteisesti taiteellisen työskentelyyn ja lopputulokseen.

SELO ry:n ohjaajasopimusmalleja ja niihin liittyviä palkka- ja rojaltisuosituksia päivitetään edelleen. Työtä jatketaan elokuva-alalla sovellettavien sopimusehtojen yhdenmukaistamiseksi ja oikeudenmukaistamiseksi yhteistyössä muiden tekijä- ja työnantajaorganisaatioiden kanssa. SELO ry tulee jatkamaan yhteistyötä elokuva-alan muiden järjestöjen kanssa alan kehittämiseksi.

SELO ry:n hallitus ja toiminnanjohtaja edustavat yhdistystä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

SELO ry on mukana perustamassa Uudenmaan elokuvakeskusta. Suunnitellun elokuvakeskuksen tehtävänä olisi tiivistää, kehittää ja koordinoida elokuva-alan toimijoiden yhteistyötä sekä täydentää osaltaan Suomen alueellisten elokuvakeskusten verkostoa. Elokuvakeskus välittäisi tietoa, loisi yhteistyömahdollisuuksia, mahdollistaisi alan yhteistilaisuuksia ja koordinoisi alueen yleisötyötä. Elokuvakeskus täydentäisi olemassa olevia levitysverkostoja ja hallinnoisi omaa, korkeatasoiseen arthouse-elokuvaan keskittynyttä elokuvateatteria. Elokuvakeskusta hallinnoisi yhdistys, jonka jäseniä olisivat alueella toimivat elokuva-alan järjestöt. 

Kansainvälinen toiminta

SELO ry:n yhteistyö jatkuu pohjoismaisten ohjaajaliittojen yhteistyöorganisaatio SNF:n (Sammenslutningen av Nordiske Filmregissorer) kanssa vuonna 2016. Yhteistyön tarkoituksena on saada tärkeää vertailutietoa ja käytännön kokemuksia muista pohjoismaista ohjaajan taloudellisten ja moraalisten oikeuksien puolustamisessa.

Tekijänoikeuksiin liittyvän EU-lainsäädännön seuraamisen ja siihen vaikuttamisen osalta tehdään yhteistyötä FERA:n (Federation of European Film Directors) kanssa, joka toimii eurooppalaisten elokuvaohjaajajärjestöjen kattojärjestönä ja ohjaajien lobbauselimenä Brysselissä.

SELO osallistuu yhdessä muiden pohjoismaisten ohjaajaliittojen kanssa Nordic Film Prize -palkinnon järjestämiseen. Palkinto jaetaan parhaalle pohjoismaiselle lyhytelokuvalle Nordic Panorama -elokuvafestivaalin yhteydessä.

Seminaaritoiminta ja koulutus

SELO ry järjestää kerran vuodessa sidosryhmäseminaarin, jossa tarkastellaan ohjaajan ja ohjaajan työtä lähimpien ammattiryhmien kanssa tehtävää yhteistyötä. Vuonna 2016 SELO ry järjestänee seminaarin äänisuunnittelijoiden kanssa.

Vuoden 2016 helmikuussa tullaan järjestämään Aalto-yliopiston opiskelijoille ja muille kiinnostuneille sopimuskoulutusseminaari. Tarkoituksena on, että tulevat elokuvaohjaajat saavat tietoa alan sopimus- ja tekijänoikeuskäytännöistä jo hyvissä ajoin ennen valmistumista. Toiminnanjohtaja tulee käymään seminaarissa läpi SELO:n päivitettyjä sopimusmalleja ja keskeisiä ohjaajan työhön liittyviä työ- ja tekijänoikeudellisia kysymyksiä.

SELO ry järjestää jäsenilleen keväällä 2016 Työn avainkysymykset -seminaarin, jossa käsitellään ohjaajan asemaa, palkkausta ja työhyvinvointia.

SELO jatkaa yhteistyötä KAVI:n kanssa Tekijän valinta -sarjan tiimoilta syksyllä 2016. Kuukausittaisessa sarjassa ajankohtaiset kotimaiset nykyohjaajat esittelevät valitsemiaan omia elokuvia Orionin yleisöesityksessä.

Festivaaliyhteistyö

SELO ry:n perinteeksi muodostunutta tapaa lähettää jäsenistä muodostuva delegaatio kansainvälisille festivaaleille pyritään jatkamaan. Festivaalimatkojen tarkoituksena on ollut vahvistaa suomalaisten elokuvaohjaajien kansainvälistä suhdeverkostoa, pitää yllä elokuva-alan ajankohtaisten ilmiöiden tuntemusta, sekä tiivistää suomalaisten ohjaajien keskinäistä yhteistyötä. Kuitenkin Avekista saadun tuen vähentyessä tämänkaltaisten yhteistyömuotojen jatkaminen on vaikeutunut.

Yhteistyö muiden elokuva-alan toimijoiden kanssa

Keskeinen osa SELO ry:n toimintaa on elokuva-alaan liittyvien ongelmien ja parannusehdotusten tekeminen yhdessä mm. Suomen elokuvasäätiön ja Suomen elokuvatuottajien keskusliitto SEK ry:n kanssa.

SELO ry tulee osallistumaan ja vaikuttamaan aktiivisesti koko elokuva-alan toimijoiden kesken muodostetussa Avain-ryhmässä, jonka päätavoitteena on saada nostettua suomalaisen elokuvan tuotantoedellytykset pohjoismaiselle tasolle. SELO ry:n hallituksesta valitaan ryhmään yksi edustaja ja tälle varamies. Avain-ryhmä jatkaa kokoontumistaan SEK:in koolle kutsumana n. 4 - 5 kertaa vuodessa.

Vuonna 2016 SELO ry osallistuu aktiivisesti Kopiosto ry:n toimintaan ohjaajien edun ajamiseksi osallistumalla AV-jaoston kokoukseen.

SELO ry osallistuu aktiivisesti elokuva-alan sisäiseen ja julkiseen keskusteluun sekä antaa opetus- ja kulttuuriministeriölle ja muille viranomaistahoille lausuntoja elokuvapoliittisista kysymyksistä. Tätä aktiivista yhteiskunnallista roolia SELO ry tullee toteuttamaan myös vuonna 2016.

Kotimaisen elokuvan viikko on muodostumassa pysyväksi perinteeksi, ja SELO on mukana järjestämässä tapahtumaa myös vuonna 2016. Tämän kotimaista elokuvaa laajasti eri näkökulmista yleisölle esittelevän tilaisuuden järjestelyissä SELO ry tekee tiivistä yhteistyötä Suomen elokuvatuottajien keskusliitto SEK ry:n, Suomen Elokuvaajien Yhdistys ry. FSC:n, Käsikirjoittajien killan, Dokumenttikillan ja Lavastustaiteilijain liitto SLL:n kanssa. Vuodesta 2011 alkaen Kotimaisen elokuvan viikkoa on ryhdytty järjestämään Rakkautta ja Anarkiaa -festivaalin yhteydessä Helsingissä.

SELO ry tekee yhteistyötä WIFT Finlandin kanssa, tavoitteena tilastollinen selvitys elokuvaohjaajien ammatillisen aseman kehittymisestä ja kuinka sukupuoli siihen vaikuttaa.

Ohjaajaklubi

SELO ry jatkaa ohjaajaklubitoiminnan järjestämistä. Ohjaajaklubi on vakiintunut osa SELO ry:n toimintaa ja toimii ohjaajien lisäksi elokuva-alan muidenkin toimijoiden tärkeänä kohtauspaikkana.

Tammikuusta 2016 alkaen ohjaajaklubi avaa näytökset yhteistyössä KAVIn kanssa myös yleisölle, samalla ajankohta muuttuu lauantai iltapäivästä arki-iltaan. Kertomaan elokuvista saapuu ohjaajan lisäksi muita elokuvasta taiteellisesti vastuullisia henkilöitä.

Ohjaajapalkinto

SELO ry jatkaa Vuoden elokuvaohjaaja -palkinnon jakamisperinnettä vuonna 2016. Yhdistyksen jäsenet valitsevat vuosittaisen palkinnon saajan äänestyksellä. Palkinnon julkistaminen on siirtynyt vuodesta 2010 lähtien jaettavaksi Kotimaisen elokuvan viikon yhteydessä.

Muu toiminta

SELO ry:n vuonna 2007 perustettu jalkapallojoukkue osallistuu vuosittaiseen elokuva-alan yhteiseen jalkapalloturnaukseen.

Jäsenedut

SELO ry tiedottaa jäsenistölle jäsenkirjeillä tapahtumistaan, lausunnoistaan ja muun muassa tarjolla olevista taiteilijaresidensseistä ja haettavana olevista apurahoista.  

SELO ry tekee yhteistyötä Filmikamari ry:n kanssa, jonka johdosta SELO ry:n jäsenet saavat käyttöönsä henkilökohtaiset Filmikamarin alennuskortit, jotka oikeuttavat alennukseen pääkaupunkiseudun elokuvateattereissa. Lisäksi kortti oikeuttaa ammattilaishintaiseen lippuun eräissä pääkaupunkiseudun teattereissa, kuten Kansallisteatterissa, Ryhmäteatterissa ja Q-teatterissa.

SELO ry:n jäsenet ovat oikeutettuja ilmaiseen sisäänpääsyyn elokuva-arkiston näytöksiin Orionin elokuvateatterissa.

comments powered by Disqus

Uusimmat julkaisut

Pahan kukkien visuaalisesta ilmeestä
Kevään viimeisellä ohjaajaklubilla vuorossa oli Antti J. Jokisen Pahan kukat. Ohjaajan vieraana oli elokuvan kuvannut Matti Eerikäinen.
Avain-ryhmän kannanotto Yle-lain muuttamiseen HE 13/2017
Avain-ryhmä, joka on elokuva-alan yhteenliittymä, otti kantaa hallituksen esitykseen eduskunnalle Yleisradio-lain muuttamiseksi ja toimitti 6.5.2017 elokuva-ja media-alan järjestöjen allekirjoittaman vetoomuksen liikenne- ja viestintävaliokunnalle 6.6.2017.
Selonteko-avaus Jarmo Lampelalta Ylen draamalinjasta ja kv-linjauksista
Selo avaa Selonteko-klubit toukokuussa. Ensimmäisessä tiedotus- ja ajatustenvaihtopajassa Jarmo Lampela vastaa kysymyksiin koskien Ylen draamalinjaa sekä kv-linjauksia. Tule ja kysy Lampelalta mitä vaan!
Syksyn ohjaajaklubien aikataulu vahvistettu
Ohjaajaklubien konsepti muuttuu jälleen, mutta ajankohtana pysyy tiistai kello 17.00. Päivät ovat 12. syyskuuta, 10. lokakuuta, 7. marraskuuta ja 12. joulukuuta. Muuttuvista järjestelyistä tiedotetaan toukokuun aikana.
Avain-ryhmän kannaotto SESin ja Taiken työnjaosta käsikirjoitustukien osalta
Alaa kokonaisuutena edustava AVAIN-ryhmä vaatii vetoomuksessaan opetus- ja kulttuuriministeriölle, että Elokuvasäätiön rooli käsikirjoitustukien jakajana tulee säilyttää. Tekijöiden kannalta on tärkeää, että käsikirjoitusapurahoja voi hakea sekä Elokuvasäätiöstä että Taiken kohderapurahana.